PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ/LEGAL NOTICE

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento email slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy, dohody či jakéhokoliv ujednání. Informujeme adresáta tohoto emailu, že předložení závazného návrhu na uzavření smlouvy či její uzavření podléhá vnitřnímu schvalovacímu procesu společností skupiny BUSHMAN a předložení závazné nabídky či uzavření smlouvy je možné až po takovém interním schválení. Vylučujeme přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou a ustanovení § 1740 odstavec 3) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"), se na jednání o uzavření jakékoliv smlouvy, jejíž stranou je jakákoliv společnost skupiny BUSHMAN, nepoužije. Jakákoliv odpověď na návrh na uzavření smlouvy (nabídku) s dodatkem či odchylkou se tedy nepovažuje za přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky). Kterákoliv společnost skupiny BUSHMAN má právo kdykoliv ukončit jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu, a to v kterékoli fázi jednání o uzavření smlouvy; ustanovení § 1728 odstavec 1) a § 1729 občanského zákoníku se na jednání o uzavření smlouvy nepoužije. Jakoukoliv smlouvu, dohodu či ujednání je možné uzavřít pouze v písemné formě a skupina BUSHMAN vylučuje uzavření jakékoliv smlouvy, dohody či ujednání v jiné než písemné formě.

LEGAL NOTICE

This email serves for information purposes only and it does not constitute any proposal for conclusion of any agreement, contract or other arrangement. We inform the recipient hereof, that any binding proposal for conclusion of an agreement is subject to an internal approval process within the BUSHMAN Group and that any binding proposal or conclusion of an agreement is possible after such internal approval is granted only. We exclude acceptance of any proposal with any amendment or alteration and we also exclude application of provision of Section 1740/3 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (hereinafter referred to as the "Civil Code") on negotiation of any agreement with any company of BUSHMAN Group. Any reply to a proposal for conclusion of a agreement (an offer) with any amendment or alteration is, therefore, not considered to be an acceptance of such proposal (offer). Any company of BUSHMAN Group is entitled to suspend negotiations for any reason (or even without stating a reason) at any time, no matter the phase of negotiations; provisions of Section 1728 /1 and 1729 of the Civil Code shall not apply to any negotiations. Any agreement, contract or arrangement can only be concluded in writing. BUSHMAN Group hereby excludes conclusion of any agreement, contract or arrangement in any other than in a written form.